Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest już na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Celem projektu jest przede wszystkim usprawnienie procesu udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce oraz zezwoleń na pracę poprzez rezygnację z wymogu zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu. Sprawdzane będzie natomiast, czy przybywająca do Polski osoba ma zagwarantowaną pracę z wynagrodzeniem nie niższym niż minimalne.

Z projektem ustawy i przebiegiem procesu legislacyjnego można zapoznać się na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347804/katalog/12794157#12794157