W ramach projektu nowej ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia Rząd szykuje zmiany mające na celu usprawnienie w działaniach publicznych służb zatrudnienia, tak by dostosować je do aktualnej sytuacji na rynku pracy. Projekt ma wypełniać założenia Krajowego Planu Odbudowy, realizując część kamienia milowego A51G – Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy.

Zgodnie z założeniami projektu mają zostać wdrożone następujące działania:

  • unowocześnienie urzędów oraz dostosowanie usług do potrzeb pracodawców i zmieniającego się rynku pracy. Urzędy mają miedzy innymi wspierać osoby bezrobotne, umożliwiając im skorzystanie z kilku form wsparcia (tzw. “pakiet aktywizacyjny”). Urzędy będą też elastyczniej reagować na potrzeby pracodawców. Obecnie obowiązujący katalog form pomocy jest dedykowany konkretnym grupom bezrobotnych np. bezrobotnym do 30 roku życia, a PUP nie mają możliwości efektywnego wsparcia bezrobotnych czy poszukujących pracy, którzy faktycznie w danym momencie tego wsparcia oczekują,
  • dofinansowanie dla firm zatrudniających seniorów. Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać przez maksymalnie 24 miesiące dofinansowanie za zatrudnienie osoby, poszukującej pracy która ukończyła 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny. Wysokość dofinansowania będzie wynosić maksymalnie do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest dalsze zatrudnienia seniora przez okres kolejnych 12 miesięcy,
  • możliwość organizowania stażu, który będzie polegał na ułatwieniu nabywania w ramach stażu kwalifikacji zawodowych, premiowanych wypłatą dodatku do stypendium dla stażysty oraz premii dla pracodawcy. Zastąpi on przygotowanie zawodowe dorosłych, który jest niezmiernie rzadko wykorzystywane (w 2023 r. skorzystały z niego 42 osoby),
  • możliwość zarejestrowania się w dowolnym PUP, co ma zwiększyć mobilność osób szukających pracy. Zniesione zostanie powiązanie osoby bezrobotnej z urzędem pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania,
  • skrócenie czasu poszukiwania pracy – podmioty publiczne, spółki skarbu państwa i podmioty, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym będą zobowiązane do zgłaszania swoich ofert pracy do bazy ofert pracy prowadzonej przez MRPiPS – ePraca, czego  efektem  będzie zwiększenie ilości zróżnicowanych ofert pracy na portalu ePraca oraz skrócenie czasu poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne,
  • szerszy dostępu do Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) dla osób prowadzących firmy jednoosobowe oraz osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.
Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 roku.