Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wypowiedziało się w sprawie przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Zgodnie z artykułem 291 § 1 Kodeksu pracy roszczenia takie przedawniają się z upływem 3 lat od daty wymagalności, która to data jest różnie oznaczana w orzecznictwie. Ministerstwo w swoim stanowisku z 13 maja 2021 r. wyraziło pogląd,  że  pojęcie początku wymagalności roszczenia nie da się ująć jedną zasadą,  gdyż to zależy od specyfiki roszczenia; stąd też przedawnienie zależy od prawa do konkretnego świadczenia:

„(…) Roszczenie może stać się wymagalne w dniu oznaczonym w umowie, przepisach ustawy, układzie zbiorowym pracy lub innym akcie będącym źródłem prawa pracy. Wymagalność roszczenia może nastąpić niezwłocznie po jego powstaniu lub łączyć się z ustaniem stosunku pracy (…)

Jako przykład można podać roszczenie o odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia lub o ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, które stają się wymagalne w dniu rozwiązania stosunku pracy. Z kolei dla wynagrodzenia za pracę datą wymagalności będzie ustalony w regulaminie pracy termin jego wypłaty.