Zgodnie z zapisami art. 25 § 21 Kodeksu pracy strony zawierające umowę na okres próbny mogą w niej uzgodnić, że umowę tę przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności. Warunkiem jest zawarcie w treści umowy na okres próbny takiego postanowienia, zgodnie z ustaleniami stron.

W związku z powyższym zapisem powstało pytanie, w jaki sposób obliczyć takie przedłużenie gdy umowa przedłuża się o dni wolne od pracy występujące w trakcie nieobecności, np. o wolną dla pracownika sobotę oraz niedzielę podczas 2-tygodniowego zwolnienia lekarskiego?

Odpowiedzi na to pytanie udzieliło 4 września 2023 roku  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. I tak zgodnie z odpowiedzią:

“(…) Przepisy Kodeksu pracy nie regulują sposobu (…) obliczania przedłużenia umowy na okres próbny. Niemniej zdaniem DPP, w przypadku niezdolności pracownika do pracy stwierdzonej w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy, przypadającej w czasie trwania umowy o pracę na okres próbny, należałoby przyjąć, że umowa ta ulega przedłużeniu o liczbę dni kalendarzowych tej nieobecności. (…)”.