Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne w 2022 roku za osobę ubezpieczoną nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Oznacza to, że jeśli ubezpieczony zarobi w 2022 roku więcej niż 177 660,00 zł płatnik nie będzie miał obowiązku przekazywać na niego składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowne.

Wzrost ograniczenia limitu wynosi około 20 tysięcy złotych. To więcej niż kiedykolwiek, odkąd w polskim systemie prawnym obowiązuje ograniczenie podstawy wymiaru składki emerytalnej i rentownej.

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz ewentualnej składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Po osiągnięciu granicy rocznej podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentownych, płatnik nalicza składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe ubezpieczonemu, a także odprowadza do ZUS od pełnej podstawy wymiaru składek.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przeczytać można w bazie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20210001056