17 maja wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U z 2023 r, poz. 937). Reguluje ono szczegółowo kwestie związane z ostatnimi zmianami w uprawnieniach rodzicielskich, które obowiązują od 26 kwietnia 2023 roku.

I tak Rozporządzenie określa szczegółowo:

  • treść wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego części, urlopu rodzicielskiego lub jego części i urlopu ojcowskiego lub jego części;
  • dokumenty, które muszą być dołączone do powyższych wniosków
  • treść wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego i części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;
  • dokumenty, które muszą być dołączone do wniosku w sprawie rezygnacji;
  • treść wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu;
    treść wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego części;
  • dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego;
  • treść wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego oraz dokumenty, jakie należy dołączyć do  wniosku.

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a więc 18 maja 2023 roku.