Pracodawca rozwiązał stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku kierownika zespołu ds. prawnych i inspektora ochrony danych w spółce prawa prywatnego zobowiązanej do wyznaczenia inspektora danych. Rozwiązanie nastąpiło z zachowaniem terminu wypowiedzenia, a argument to restrukturyzacja spółki, której działalność w zakresie wewnętrznego doradztwa prawnego i ochrony danych zostały zlecone na zewnątrz. Zwolniony pracownik podważył ważność rozwiązania stosunku pracy i zwrócił się z nimi do sądu.

Zgodnie z decyzją krajowych sądów (Niemcy) rozstrzygających sprawę, stosunek pracy z inspektorem ochrony danych może zostać rozwiązany bez zachowania terminu wypowiedzenia jedynie z ważnej przyczyny, a restrukturyzacja nie stanowi takowej. Sąd odsyłający, rozpoznający skargę rewizyjną wniesioną przez pracodawcę zwrócił uwagę, że zastosowanie § 38 ust. 2 w związku z § 6 ust. 4 zdanie drugie BDSG (federalnej ustawy o ochronie danych) zależy od tego, czy prawo Unii, a w szczególności art. 38 ust. 3 zdanie drugie RODO, pozwala na uregulowanie państwa członkowskiego, w którym rozwiązanie stosunku pracy z inspektorem ochrony danych jest obarczone warunkami bardziej restrykcyjnymi niż warunki unijne.

W związku ze sprawą do zwrócono się do Trybunału, który orzekł (wyrok z 22 czerwca 2022 roku w sprawie C‑534/20) :

„Wykładni art. 38 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) należy dokonywać w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które przewiduje, że administrator lub podmiot przetwarzający może rozwiązać stosunek pracy z inspektorem ochrony danych, będącym członkiem jego personelu, jedynie z ważnej przyczyny, nawet jeśli rozwiązanie stosunku pracy nie jest związane z wypełnianiem przez tego inspektora jego zadań, o ile takie uregulowanie nie zagraża realizacji celów tego rozporządzenia.”

Całość wyroku znajduje się na stronie: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261462&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10013034&s=03