Zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym, czas pobierania dodatku  wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Wyjątki są dwa:  okresu pobierania dodatku solidarnościowego nie zalicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, ani do stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

Problemem dla pracowników kadr będzie jednak udokumentowanie tego prawa przez pracowników. Pracodawcy nie pośredniczą przy składaniu do ZUS wniosków o wypłatę dodatków, a informację o przyznaniu prawa do dodatku ZUS udostępnia na profilu PUE ZUS osoby uprawnionej (art. 7 ustawy). Decyzja jest wydawana jedynie w przypadku odmowy przyznania prawa do dodatku; w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku nie jest wydawana żadna decyzja.  Wynika z tego więc, że pracodawcy będą zaliczali ten okres do stażu na podstawie wydruku z PUE ZUS, który formalnie nie będzie decyzją ZUS.