Uwagi UODO do sygnalistów: Ustawa o sygnalistach została przyjęta przez Sejm w dniu 14 czerwca 2024 roku, a opublikowana 24 czerwca w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że firmy na na rzecz których według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób muszą wdrożyć procedurę zgłoszeń wewnętrznych. 

Ustawa została przyjęta bez uwzględnienia uwag Prezesa UODO, które dotyczyły miedzy innymi zgłoszeń anonimowych, w kwestii których (w opinii UODO) ustawa nie zawiera wystarczająco jasnych wymagań. Prezes UODO w przekazanej do Senatu opinii wskazał, że „dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób” stanowią obligatoryjny element rejestru zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych, a dodatkowo w przypadku zgłoszenia wewnętrznego, adres do kontaktu sygnalisty jest elementem rejestru zgłoszeń wewnętrznych zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 projektu ustawy. Oznacza to, że przepisy ustawy nie są dostosowane do możliwości anonimowego dokonania zgłoszenia naruszenia.

Uwagi UODO do sygnalistów zostały przekazane do senatu

Kolejna uwaga UODO dotyczy określenia w treści ustawy poprzez jakie dane osobowe możliwa będzie identyfikacja tożsamości sygnalistów, co zapewniłoby przyjęcie spójnego katalogu przetwarzanych danych osobowych w poszczególnych rejestrach w kontekście identyfikacji. Prezes UODO zwrócił także uwagę na brak spójnego standardu ochrony praw pozostałych osób, których dane będą przetwarzane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa, czyli osób, których zgłoszenie dotyczy lub osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu. W obecnym kształcie ustawy nie jest też jasno określone czy “osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia” i “osoba powiązana z sygnalistą” są “osobami trzecimi wskazanymi w zgłoszeniu”.

W związku z powyższymi uwagami na stronie UODO pojawił się komunikat, że do 22 lipca można na adres Urzędu przesyłać pytania i wątpliwości dotyczące stosowania przepisów ustawy o sygnalistach w zakresie ochrony danych osobowych, a Urząd przy wsparciu Społecznego Zespołu Ekspertów przygotuje niezbędne wyjaśnienia w tym zakresie.

 

Chcesz dowidzieć się, jak stosować nowe przepisy ustawy o sygnalistach? Zapisz się na najbliższe szkolenie.