Projekt zmian w składce zdrowotnej: 25 czerwca 2024 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przygotowany przez posłów Polski2050-Trzeciej Drogi, i zakłada zmianę zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przede wszystkim znaczącemu uproszczeniu mają ulec same zasady obliczania wysokości składki poprzez zastąpienie procentowej części dochodu ubezpieczonego kwotą ryczałtową, która będzie zależna od:

  • dochodu  – w przypadku pracownika lub osoby świadczącej pracę w oparciu o inne rodzaje umów,
  • przychodu – w przypadku osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą

Projekt zmian w składce zdrowotnej zakłada uproszczenie jej obliczania poprzez wprowadzenie trzech zryczałtowanych stawek

 

Zgodnie z nowymi przepisami miesięczna składka zdrowotna opłacana przez przez przedsiębiorców oraz pracowników miałaby wynosić odpowiednio:

  • 300 zł, jeżeli łączna kwota przychodu, wynagrodzenia, uposażenia lub świadczeń w roku kalendarzowym nie przekracza kwoty 85000 zł;
  • 525 zł, jeżeli łączna kwota przychodu, wynagrodzenia, uposażenia lub świadczeń w roku kalendarzowym przekracza kwotę 85000 zł nie przekracza 300 000 zł;
  • 700 zł jeżeli łączna kwota przychodu, wynagrodzenia, uposażenia lub świadczeń w roku kalendarzowym przekracza 300 000 zł.

Gdy łączna kwota przychodów ubezpieczonego w trakcie roku kalendarzowego przekroczy kwotę 85 000 zł oraz 130 000 zł, to ubezpieczony będzie opłacać wyższą składkę (odpowiednio 525 zł lub 700 zł) od miesiąca, po którym nastąpiło przekroczenie.

Projekt zmian w składce zdrowotnej zakłada też wprowadzenie zasady, że w sytuacji zbiegu obowiązku zapłaty składki, jeżeli osoba ubezpieczona uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia jej obowiązkowym ubezpieczeniem, składka opłacana będzie tylko od jednego z tych tytułów lub przychodów, wskazanego przez ubezpieczonego.

Planowana data wejścia w życie przepisów wpisana w projekcie to 1 stycznia 2025 roku.

 

Nie wiesz, jakie są okoliczności wyłączające prawo do zasiłku chorobowego? Zapisz się na nasze październikowe szkolenie “Zasiłki – zmiany przepisów oraz interpretacji przepisów dotyczących podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia  chorobowego.”

Chcesz poznać interpretację ZUS dotyczącą składek zleceniobiorcy który utracił status studenta? Przeczytaj nasz artykuł.