Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (C-487/21) orzekł, że zgodnie z art. 15 ust. 3 zdanie pierwsze RODO prawo do uzyskania od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu oznacza, że należy przekazać osobie, której dane dotyczą, wierną kopię danych. Kopia ma być zrozumiała i obejmować wszystkie dane.

Trybunał podkreślił, że brak w przepisie definicji słowa “kopia” oznacza, że należy definiować je zgodnie ze zwyczajowym rozumieniem jako wierne powielenie oryginału lub jego wierną transkrypcję. Tak więc ogólny opis danych czy odesłanie do kategorii danych osobowych nie może być objęte powyższą definicją. Trybunał podkreślił też, że pojęcia „kopia” nie można odnosić do dokumentu jako takiego, ale do danych osobowych, które zawiera i które powinny być kompletne. Należy więc dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Wyrok TSUE dotyczy austriackiej agencji doradztwa handlowego, która na wniosek swoich klientów dostarcza informacji na temat wypłacalności osób trzecich. Skarżący wystąpił do agencji z żądaniem przekazania – na podstawie art. 15 RODO – kopii informacji na temat swych danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jako że agencja przekazała mu część informacji objętych wnioskiem w zbiorczej formie, nie przekazując dokumentów takich jak wiadomości poczty elektronicznej czy wyciągi z baz danych, skarżący złożył skargę do austriackiego organu ochrony danych, w której podniósł, że odpowiedź na jego wniosek była niepełna, a administrator powinien był przekazać mu kopię wszystkich dokumentów.