Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył  karę pieniężną w wysokości prawie 16 tys.na pracodawcę, który zagubił świadectwo pracy z akt osobowych pracownika spółki. Spółka nie zgłosiła naruszenia do UODO, ponieważ według niej nie wiązało się ono z ryzykiem naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą.
Urząd w tej kwestii miał odmienne zdanie, gdyż w treści świadectwa pracy znajdują się, obok danych osobowych, informacje szczególnie istotne z punktu widzenia praw lub wolności osoby, której dotyczą. Są to przykładowo informacje o trybie i przyczynach rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, czy o ewentualnym zajęciu egzekucyjnym wynagrodzenia, co pośrednio ujawnia informacje o życiu osobistym czy statusie majątkowym tej osoby. Samo ryzyko, że osoba nieuprawniona miała możliwość zapoznania się z tymi danymi jest podstawą dokonania zgłoszenia naruszenia do organu nadzorczego.
W ocenie UODO spółka podjęła świadomą decyzję o niezawiadamianiu organu o naruszeniu, co dodatkowo wpłynęło na wysokość kary.

https://uodo.gov.pl/pl/138/2393