W praktyce stosowania pracy zdalnej na mocy przepisów znowelizowanego Kodeksu pracy pojawiło się pytanie, jak traktować sobotę przy wyliczeniu terminu siedmiu dni roboczych na odpowiedź w sprawie wniosku o pracę zdalną dla pracownika uprzywilejowanego?

Dla przypomnienia:

Zgodnie z zapisami art. 67[19] par. 6 KP pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika, o którym mowa w art. 142[1] par. 1 pkt 2 i 3, a także pracownicy w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia, pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, o wykonywanie pracy zdalnej. Jeżeli wykonywanie pracy w formie zdalnej nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, to o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku trzeba poinformować pracownika w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia takiego wniosku.

W związku z powyższym powstało pytanie, czy wolną od pracy sobotę należy potraktować jako dzień roboczy czy jako dzień wolny od pracy?

Odpowiedzi na to pytanie udzieliły Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (stanowisko z 4 października 2023 roku) oraz Główny Inspektorat Pracy (stanowisko z 17 października 2023 roku), i niestety są to dwa stanowiska wykluczające się.

Zgodnie z opinią Głównego Inspektoratu Pracy  przez dni robocze należałoby  rozumieć wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i świąt, a więc przy takim podejściu należałoby traktować sobotę jako dzień roboczy. Przy czym GIP stoi na stanowisku że jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, to term termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą – co oznacza wewnętrzną sprzeczność z uznaniem soboty za dzień roboczy.

Natomiast w opinii MRiPS wolna od pracy sobota nie może zostać uznana za dzień roboczy, co wydaje się być podejściem prawidłowym.