16 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia, znoszące od 1 lipca 2023 roku stan zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1118).

Odwołanie staniu epidemicznego oznacza zniesienie przepisów określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (tzw. ustawa covidowa), co niesie dość istotne obowiązki dla pracodawców.

Zgodnie z art 15gc ustawy covidowej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracodawca mógł udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni. Pracodawca mógł sam wskazać termin, z pominięciem planów urlopowych oraz  bez konieczności uzyskania zgody pracownika, a pracownik był obowiązany taki urlop wykorzystać. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego przepis ten przestaje obowiązywać.

Na czas epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego dopuszczona była możliwość przeprowadzenia szkoleń wstępnych bhp w formie online (art 12e ust. 1 ustawy covidowej), co wraz z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego również ulegnie zmianie i nastąpi powrót do starych zasad. W ciągu 180 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego konieczne będzie też zorganizowanie szkoleń okresowych, których ważność została na mocy specustawy przedłużona.

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., tracą ważność po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego.

Pracownicy administracyjno-biurowi, którzy posiadali aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie nie podlegali wstępnym badaniom lekarskim jeżeli pracodawca stwierdził, że warunki opisane w skierowaniu odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

Przepisy ustawy covidowej (art. 15gf) umożliwiały stronom umowy o zakazie konkurencji wypowiedzenie jej z zachowaniem 7-dniowego terminu, co po 1 lipca będzie już niemożliwe.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego ma również wpływ na przepisy związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych – na mocy art 15ge ustawy covidowej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, pracodawca mógł zawiesić obowiązek tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego lub wypłaty świadczeń urlopowych. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego przywróci funkcjonowanie postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów.

Przeczytaj także – Badania okresowe a odwołanie zagrożenia epidemicznego – stanowisko MRiPS.